APO Bulletin - prosinec 2020 (č. 13)

11.12.2020 Aktualizováno: 14.05.2021

Přinášíme vám třinácté číslo našeho APO Bulletinu, měsíčního newsletteru Akademie pacientských organizací. 

OBSAH   

1. Legislativní přehled   

2. Aktivity APO  

3. Aktivity členských pacientských organizací v APO     

LEGISLATIVNÍ PŘEHLED   

Připravovaná změna: Úprava úhrady aplikace očkování proti onemocnění COVID-19 
 
Název: Návrh zákona o očkování proti onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Stav: Mezirezortní připomínkové řízení bylo ukončeno dne 23. 11. 2020, následovat bude vypořádání připomínek a dále zařazení na jednání Vlády ČR. Vzhledem k pochopitelné prioritizaci návrhu zákona, se dá předpokládat dynamický vývoj situace a brzké předložení návrhu do Parlamentu ČR. V úvahu přichází také návrh Vlády ČR předsedovi Poslanecké sněmovny o projednání návrhu v rámci legislativního stavu nouze. Projednání Poslaneckou sněmovnou v rámci legislativního stavu nouze, pokud bude schválen, je výrazně zkráceno, jelikož vynechává první čtení a čtení třetí může následovat bezprostředně po skončení čtení druhého. Prakticky je možné ve stavu legislativní nouze zákon projednat v Poslanecké sněmovně během jediného dne, jakmile se k návrhu vyjádří určené výbory. 
 
Popis: Návrh zákona nově zavádí nárok pojištěnce na očkování a očkovací látky proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 a tedy nárok na bezplatné očkování pro osoby účastné systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Návrh zákona počítá s dobrovolnou účastní na očkování. 
 
Předpokládaná účinnost: Q1/Q2 2021  

Dokument ke stažení zde.   

Připravovaná změna: Náhrada újmy způsobené očkováním proti onemocnění COVID-19   
 
Název: Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Stav: Návrh zákona byl projednán Poslaneckou sněmovnou ČR ve zkráceném jednání z důvodu vyhlášení stavu legislativní nouze. Návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen a následně postoupen Senátu dne 7. 12. 2020. 
 
Popis: Návrh zákona jednak opravňuje Ministerstvo zdravotnictví k zajištění distribuce léčivých přípravků obsahující očkovací látku proti onemocnění COVID-19 pořízených z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí Komise EU a druhak také odpovědnost státu při újmě způsobené očkované osobě léčivým přípravkem obsahující očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19. Z hlediska odškodnění újmy zákon odkazuje pro posouzení této újmy a rozsah náhrady na zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. 
 
Předpokládaná účinnost: Q1/Q2 2021  

Dokument ke stažení zde.  

Připravovaná změna: Zakotvení legální definice pacientské organizace do právního řádu (zásadní) 
  
Název: Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
  
Stav: Vnější připomínkové řízení bylo zahájeno 18. 8. 2020 a termín pro připomínky byl stanoven na 15. 9. 2020. Vnější připomínkové řízení bylo tedy ukončeno a nyní bude následovat vypořádání připomínek ze strany Ministerstva zdravotnictví. Pro samotné vypořádání není pro jednotlivá ministerstva stanovena žádná zákonná lhůta, vypořádávání se tak může vzhledem k současné situaci protáhnout. 
  
Popis: Jedná se zásadní novelizaci zákona o zdravotních službách pro fungování pacientských organizací. V ustanovení § 113q naleznete legální definici pacientské organizace. 
   
Předpokládaná účinnost: Q2 2021 

Dokument ke stažení zde

Připravovaná změna: Úprava procesu vstupu inovativních léčiv (VILP a Orphan) do systému veřejného zdravotního pojištění a úprava procesu, ve kterém se rozhoduje o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb dle § 16 
    
Název: Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 
Stav: Návrh zákona byl postoupen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 2. 9. 2020. Organizační výbor sněmovny určil Výbor pro zdravotnictví jako výbor garanční. 1. čtení novelizace bylo již zařazeno na program 72. schůze, která probíhá od 1. prosince 2020, nicméně ani přes tuto skutečnost se nedá s jistotou říci, že bude novela na probíhající schůzi projednána. 
   
Novela byla již v minulosti spojena s úpravou úhradové regulace ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků, úpravou úhradové skupiny zdravotnických prostředků a dalšími oblastmi. Z tohoto důvodu se jedná o velmi rozsáhlou novelizaci, přičemž rozsah novelizace výrazně ztěžuje hladký a rychlý průběh legislativního procesu (ST 992).  
   
Popis: Novela zákona se zaměřuje především na vstup inovací do systému veřejného zdravotního pojištění a zakotvení právního rámce, který povede k rozšíření skupiny léků, které získají standardní úhradu. Toto rozšíření se bude týkat především léčivých přípravků pro vzácná onemocnění. Novela má současně za cíl zakotvení jednotné speciální právní úpravy rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, především o nároku na výjimečnou úhradu léčivých přípravků podle § 16 tohoto zákona. Současné postupy zdravotních pojišťoven při rozhodování o nároku pojištěnce na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění nejsou jednotné, navrhovaná úprava má proto tyto postupy sjednotit.  
 
Předpokládaná účinnost: Q2 2021   

Dokument ke stažení zde

Připravovaná změna: Úprava režimu preventivních prohlídek 
     
Název: Novelizace vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách 
   
Stav: Dne 20. 11. 2020 bylo ukončeno mezirezortní připomínky, během kterého byly předkládány komentáře od zákonem určených subjektů. Následoval bude vypořádání, které nemá žádnou zákonnou lhůtu.      
     
Popis: Ministerstvo zdravotnictví novelizací reaguje na současnou situaci v rámci preventivních prohlídek, kdy některá ustanovení neodpovídají plně současné aplikační praxi. Navrhovaná právní úprava vhodně modifikuje a upřesňuje rozsah preventivních prohlídek u dětí od narození do 18 měsíců věku, ve věku 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 let dítěte.     
     
Předpokládaná účinnost: Q1 2021   

Dokument ke stažení zde

Připravovaná změna: Emergentní systém 
  
Název: Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech 
 
Stav: Návrh byl po vypořádání vnějšího připomínkového řízení předložen Poslanecké sněmovně jako ST 581. 1. čtení proběhlo 22. ledna 2020, projednávaný návrh byl schválen a předložen Výboru pro zdravotnictví. Výbor návrh projednával 18. března 2020 a přerušil projednávání do 15. září 2020. Dne 10. září 2020 Výbor pro zdravotnictví projednával znovu návrh zákona obsahující úpravu emergentního systému a prodloužil přerušení projednávání do 15. března 2021. Předpokládaná účinnost byla z důvodu ročního přerušení výrazně ovlivněna. 
  
Popis: Novela má reagovat na potenciální hrozbu nedostupnosti některých léčivých přípravků, které se mohou často stát lákavým zbožím pro přesměrování na jiné trhy. Emergentní systém má tak zajistit dostupnost léčivých přípravků na trhu v České republice. Úprava se však týká pouze léčivých přípravků předepisovaných a hrazených na recept. Dodávka léčivých přípravků pacientovi má být zajištěna především pomocí zajištění nestandardní cesty pro případ nedostatku a zároveň zabránění nekoordinovaného vývozu mimo území České republiky. 
  
Předpokládaná účinnost: Q4 2021    

Dokument ke stažení zde

Připravovaná změna: Přizpůsobení zákona o zdravotnických prostředcích Nařízení EU. 
   
Název: Novela zákon 268/2004 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů 
   
Stav: 3. čtení navrhované novelizace proběhlo dne 3. 12. 2020, během kterého byl návrh zákona schválen. Následovat bude postoupení návrhu Senátu Parlamentu ČR. Dle zákona je Senát povinen rozhodnout o projednávané novele do 30 dnů. V případě schválení bude návrh zákona postoupen prezidentu k podpisu, případně vrácen Poslanecké sněmovně. 
   
Popis: Navrhovaná úprava reflektuje přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, které bylo přijato za účelem zajištění bezpečnosti v oblasti zdravotnických prostředků a ke zlepšení transparentnosti a sledovanosti zdravotnických prostředků. Návrh především ustavuje Informační systém zdravotnických prostředků a upravuje předepisování a výdej zdravotnických prostředků. 
   
Předpokládaná účinnost: Q1 2021  

Dokument ke stažení zde

Připravovaná změna: Zakotvení náhrady újmy způsobené povinným očkováním 
  
Název: Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Stav: Zákon byl přijat ve znění pozměňovacích návrhů navržených Senátem, podepsán prezidentem republiky a zveřejněn ve sbírce zákonů. Účinnost zákona nastala 8. dubna 2020.  
  
Popis: Návrh zákona míří na situace, kdy vznikla újma poškozenému pacientovi v důsledku povinného očkování, avšak nebývá způsobena důsledkem nesprávného postupu poskytovatele zdravotních služeb. Tuto újmu má dle navrhované úpravy odčinit stát a pomoci tak těm, kterým bylo uškozeno v důsledku strpění povinnosti nechat se očkovat a přispět tím k celkové proočkovanosti populace.  
   
Předpokládaná účinnost: Účinnost zákona nastala 8. dubna 2020  
     

Platné znění zákona zde: www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-116  

Dokument ke stažení zde

Evidence skutečných majitelů
  
Do 1. ledna 2021 jsou všechny právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku, vyjma právnických osob zapsaných v rejstříku obchodním, povinny provést zápis do evidence skutečných majitelů. Mezi povinné subjekty patří mj. spolky, obecně prospěšné společnosti atp.  

Více informací o povinnosti je k dispozici zde

AKTIVITY APO  

PF 2021    

Vážení zástupci pacientských organizací,  

přejeme vám příjemné prožití Vánočních svátků a jen to nejlepší do nového roku 2021.   

Tým APO  

  

13. APO seminář 
Psychohygiena  

Kdy: 11. prosince od 9:00 do 13:00 
Kde: online přes platformu Microsoft Teams 
Přednášející: Marta Boučková  

Dotazník 

Rádi bychom vás poprosili o vyplnění krátkého anonymního APO dotazníku, který Zuzana rozeslala emailem v úterý 8. prosince. Na základě odpovědí připravíme APO harmonogram na rok 2021 dle vašich potřeb a požadavků.

Předem mockrát děkujeme.  
 
Tým APO  

Asociace genové terapie: Pacientská organizace na podporu vědy a výzkumu léčby pro vzácná onemocnění       

Nezisková organizace (dále ASGENT) podporuje základní výzkum vzácného onemocnění. Pomáhá tak pacientům zcela unikátním způsobem. Zakladatelé organizace před dvěma lety oslovili vědce a přesvědčili je k zahájení základního výzkumu Angelmanova syndromu, který diagnostikovali jejich synovi, a který má jen v České republice dalších cca 100 pacientů. Tento jedinečný přístup zde v Čechách doposud chyběl. 
    
Posláním organizace je pomáhat pacientům a jejich rodinám s nejen vzácným onemocněním. Podporou výzkumu dává pacientům šanci na nalezení léčby zatím neléčitelných nemocí. Popularizací vědy zvyšuje povědomí v oblasti genetiky, molekulární biologie a vzácných onemocnění. Ve spolupráci s odbornými a pacientskými organizacemi se zasazují o změny legislativy v oblasti biotechnologií, přístupu pacientů k inovativní léčbě a dostupnosti péče. 
  
Po dvou letech působení, se organizaci podaří přispět na výzkum 1 milion korun. A to i přesto, jak těžký byl tento rok pro všechny neziskové organizace. O všech realizovaných projektech se můžete dočíst ve Výroční zprávě, která je ke stažení na 
www.asgent.org
  
Jedna z nejvýznamnějších zpráv minulého roku, a to genová léčba pro Spinální muskulární atrofie, přináší velikou naději pro mnoho pacientů a jejich rodin. Poznatky z oblasti genetiky jdou mílovými kroky vpřed. Genová léčba, pro mnohé zatím jen science fiction, se nyní stává skutečností. Mnozí vědci a lékaři věří, že se lidstvo z pohledu medicíny nachází v přelomovém období – DOBĚ GENOVÉ. 
  
Vědci ve výzkumu iniciovaném ASGENTem využívají revoluční nástroj na úpravu DNA, tzv. „genetické nůžky“ metodu CRISPR-Cas. Za tuto metodu dostaly v roce 2020 dvě vědkyně Nobelovu cenu za chemii. Hlavním cílem základního výzkumu je rozšíření lidských vědomostí, které povedou k nalezení léčby na dosud nevyléčitelná onemocnění. Spojení pacientů a vědců dává základnímu výzkumu lidskou tvář. 
    
Neziskový sektor čekají další těžké měsíce. Pojďme proto společně podpořit vědce a vědu a pomůžeme tak mnoha pacientům jako je malý Oliver. Věda se stále posouvá a vědci věří, že řešení leží nedaleko. Společně můžeme změnit životy celých rodin, které se dennodenně potýkají s ohromně náročným osudem. A to za to stojí! Pro příští rok chystá ASGENT několik zajímavých projektů a akcí, díky kterým o ni určitě ještě uslyšíte. 
    
Přispět můžete jakoukoliv částkou, která půjde Českému centru pro fenogenomiku, kde probíhá výzkum léčby Angelmanova syndromu. 

O organizaci ASGENT se více dozvíte na oficiálních stránkách www.asgent.org a sledovat novinky můžete na facebooku @Asociace genové terapie, z.s. a instagramu @our.life.with.angel. QR kód pro příspěvek na transparentní účet Asociace nebo odkaz: asgent.org/cs/chci-prispet   

     

Kontakt: Ing. Lenka Matějková          matejkova@asgent.org     

    

ONKO Unie: Společně za vymýcení rakoviny děložního čípku  - Cervical Cancer Free Future  

V polovině listopadu 2020 představila Světová zdravotnická organizace (WHO) svoji novou strategii do roku 2030 Cervical Cancer Free FutureCílem je vymýcení jediné rakoviny, které lze předejít kombinací pravidelných gynekologických vyšetření, očkování proti HPV a provedením HPV DNA testu místo klasické cytologie – tedy rakoviny děložního čípku či odborně lépe děložního hrdla. Ročně u nás onemocní touto nemocí asi 800 žen a na mapce WHO, kterou na pacientském virtuálním semináři ESGO ENGAGe 4. 12. představila Princess Nothemba Simelela je vidět, že nám do úplné bleděmodré ještě odstín chybí! HPV DNA test má být v ČR od ledna hrazen pacientkám ve 35. a 45. roce věku, očkování proti HPV je u nás hrazeno z veřejného zdravotního pojištění dívkám i chlapcům ve věku 13 let. 
  
Do projektu WHO se globálně zapojila mezinárodní síť pacientských organizací ENGAGe pod patronací Evropské onkogynekologické společnosti (ESGO), jejímiž členy jsou u nás organizace ONKO Unie a VERONICA. Ty se aktivně podílejí na aktivitách ENGAGe (mimo jiné i na evropském výzkumu v souvislosti s COVID-19 publikovaného ve Wiley Cancer Medicine Journal) a svoji zástupkyni Petru Adámkovou mají i ve výkonném výboru této sítě pacientských organizací.  
        
Pomozme společně zachránit životy mnoha žen, sdílejme, edukujme a předejděme rakovině děložního čípku! Začít můžeme hned každý ve svém okolí.     
      
  
The Teal Sisters, Zambia, survivors and advocates for cervical cancer elimination   
 
Malá pozvánka na závěr: tradiční Dny ONKO Unie 2020 se letos konají netradičně online 11. 12. od 15 hodin. Vystoupí doc. MUDr. Vilma Marešová s přednáškou Očkování v době COVIDové, MUDr. Marie Skalská na téma Prevence civilizačních onemocnění a JUDr. Šárka Špeciánová s obecným úvodem do klinických studií.     
      
Více informací a link k připojení na www.onko-unie.cz.     
    

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR: Pozvánka na Mezinárodní konferenci o nervosvalových nemocech 

Ve dnech 9. a 10. prosince 2020 se bude konat online Mezinárodní konference o nervosvalových nemocech organizovaná Evropskou aliancí pro nervosvalové pacientské organizace (EAMDA) ve spolupráci s Asociací muskulárních dystrofiků v ČR (AMD) a jinými národními organizacemi. 
  
Konference je určena všem, kteří se zajímají o prezentovaná témata a je též zaměřena na vzdělávání neurologů, praktických lékařů, pediatrů, pacientů, pečovatelů a rodičů. 
 
Témata jsou rozdělená do několika sekcí: SMA, DMD, ALS, LGMD, NMD obecně a souvisejících oblastí. 
  
Účastníci budou mít příležitost seznámit se s nejnovějšími výsledky ve výzkumu NMD, porovnat zkušenosti s léčbou a praxi v různých zemích EU. Bude možnost aktivní účast, protože každý může klást otázky prostřednictvím chatu.    
   
Účast na konferenci je bezplatná. Registraci je možné provést 
ZDE. Program konference najdete ZDE. Všechny prezentace budou v anglickém jazyce.  

 

Více na www.amd-mda.cz a www.eamda.eu

   

Klub cystické fibrózy: Co je nového?              

„Slané ženy“ nafotily již sedmým rokem charitativní kalendář, který pomáhá nemocným cystickou fibrózou. Celý výtěžek z prodeje jde na podporu nemocným. 
  
Klub CF vydává od roku 2014 charitativní kalendář Slané ženy. Všechny focené dámy jsou pacientky trpící touto nevyléčitelnou nemocí. Kalendář s dodatkem „Můj dech“ naznačuje, že právě lidé s cystickou fibrózou mají s dýcháním často velké problémy. Scénář a texty do kalendáře opět dodala agentura Elite Solutions CZ, konkrétně Martin Šinkovský a Jan Javornický. S produkcí a focením laskavě pomohla IS Produkce. Za fotoaparát se postavil Jakub Koutný. Vzhledem k stávající situaci s COVID-19 nemohl proběhnout obvyklý křest kalendáře spojený s aukcí fotografií. Kmotra projektu Klára Trojanová tak kalendář alespoň symbolicky pokřtila na videu

       
Další novinkou na našem e-shopu je kniha Život s příchutí soli, která obsahuje příběhy pacientů s CF a jejich rodin a nabízí tak zajímavý náhled do života s touto nemocí. Pacienty do knihy nafotil Robert Vano. 
  
Impulzem k jejímu vydání byla potřeba sdílet reálně životy našich pacientů s rodinami čerstvě diagnostikovaných dětí. Rychlá dostupnost informací na internetu (často nepřesných a neaktuálních) totiž v tomto ohledu často přináší více škody než užitku. Kniha obsahuje 21 příběhů, které psali rodiče nebo samotní pacienti s CF. Navíc v knize naleznete i texty lékařů Doc. Věry Vávrové a Doc. Libora Fily a psycholožek Mgr. Heleny Uhlířové a Mgr. Pavly Hodkové. Ti všichni se na léčbě nemocných CF podílí většinu svého profesního života. Také Robert Vano knihu pokřtil prostřednictvím videa.  

 
Koupí produktů podpoříte činnost pacientské organizace Klubu CF, která od roku 1992 pomáhá takto nemocným v ČR. Pacientům a jejich rodinám poskytuje zdravotní, sociální a psychologické poradenství. S pomocí sponzorů přispívá finančně i materiálně a dlouhodobě hájí zájmy nemocných. V případě knihy i kalendáře jde skutečně 100 % z prodejní ceny na pomoc nemocným cystickou fibrózou. 
 
E-shop Klubu CF naleznete ZDE.    

    

       

Více na klubcf.cz a eshop.klubcf.cz

       

Společnost pro bezlepkovou dietu: Pozvánka na Vánoční bezlepkový trh          

Pacienstká organizace Společnost pro bezlepkovou dietu zve na tradiční Vánoční bezlepkový trh, tentokráte v netradičním on-line provedení na webu www.celiak.cz.   
  
Klikejte, objednávejte a nakupujte DO 15.PROSINCE 
………cukroví, pečivo, směsi, mouky a další dobroty v bezlepkové variantě  
  
   
Přejeme krásné předvánoční období Vám všem,  
Společnost pro bezlepkovou dietu   
 
    

Společnost E / Czech Epilepsy Association, z.s.  

Pošlete letos k Vánocům kapříka    

“Malá ryba, taky ryba,” říkají rybáři a mají pravdu. Pošlete letos k Vánocům kapříka do našeho rybníka a společně pak vypálíme rybník předsudkům o epilepsii. Jsme Společnost E a snažíme se o to už 30 let.  

Jako poděkování za Váš dar k Vám kapřík připluje zpátky. Můžete si vybrat. Natištěného na kvalitním papíru dárkových jmenovek, na dřevěném kolečku jako přírodní ozdobu nebo na boho vánočním věnci na dveře. Všechny dekorace pro vás ručně vyrobí lidé s epilepsií v naší sociální dílně Aranžérii. Váš kapřík je zaměstná! 

Letos o Vánocích si hlavně přejeme být spolu. Ale s někým to nepůjde. S prarodiči, s příbuznými doma i v zahraničí, s přáteli, s kolegy, s kamarády našich dětí. Ale i přes prostorovou vzdálenost s nimi můžeme být ve spojení a předat jim vzkaz, jak moc nám na nich záleží. Z druhé strany kapříka můžete napsat osobní zprávu, pokud se rozhodnete kapříka vypustit dál do světa. 
 
Některá z forem epilepsie je diagnostikována zhruba 1 člověku ze 100. Většina z nich by dokázala žít normálním životem, ale v praxi naráží na bariéry, které jim znesnadňují navazování a udržování vztahů nebo pracovní uplatnění. Můžou za to především předsudky, které se s touto nemocí pojí.   

>>>JDU NA VÝLOV!<<< 
www.darujme.cz/projekt/1203858
   

  

Vánoční kolekce z květinové dílny Aranžérie 

Jsme Aranžérie, květinová dílna a sociální podnik zároveň. Květiny u nás vážou a dekorace tvoří lidé s epilepsií. Do letošní vánoční kolekce jsme každá z nás promítla kus sebe. Vánoční pohodu, radost dětí, rodinu, teplo domova, posezení s přáteli, vůni skořice, badyánu, svařeného vína...Letos si hlavně všichni přejeme být spolu. Bude nám ctí, pokud právě naše dekorace budou toho součástí. 
   
Můžete vybírat ze 4 stylů: rustikální, boho, moderní a dětský. 
Všechny dekorace jsou naším originálním dílem a nikde jinde je nenajdete. 
  

Adventní kolekce od Aranžérie:
https://www.aranzerie.cz/advent-vanoce/ 
 
Objednávkou u nás podpoříte zaměstnávání lidí s epilepsií, kteří u nás dekorace tvoří.
 
Bude nám ctí, pokud se naše dekorace stanou součástí Vaší vánoční výzdoby.  

Děkujeme Vám. 
             
Více na www.spolecnost-e.cz a www.aranzerie.cz.  

      

Účastníci projektu
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN - ženy s rakovinou prsu, z. s.
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa, z. s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z. s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), z. s.
DEBRA ČR, z. ú.
Diabetes KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
DiaKar, z. ú.
DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s.
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
Frieda, z.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině Praha, z. s.
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z. s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
Osteologická Akademie Zlín, o. p. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe, o. p. s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak, o. p. s.
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR, z. s.
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
SMÁci, z. s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Spolek KOLUMBUS, z. s.
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost, z. s.
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký Arcus, z. s. - spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života, z. s.
180Zrealizováno více než 180 seminářů
600Více než 600 hodin individuálních konzultací
900Zveřejněno více než 900 grantových výzev
100zapojeno více než 100 českých pacientských organizací
10Projekt funguje desátým rokem