Přehled grantových řízení členských firem AIFP

ABBVIE
ABBVIE

ABBVIE

Person: Eva Šebestová, Barbora Dušková
Contact: eva.sebestova@abbvie.com, barbora.duskova@abbvie.com
Therapeutic area: revmatologie, dermatologie, gastroenterologie, hematoonkologie, virologie (HCV), neurologie (Parkinsonova choroba)
Grant process: Dary posuzuje a schvaluje grantová komise v průběhu celého roku. Pro schválení daru pacientská organizace předkládá: žádost o dar, vyplněný formulář k žádosti o dar s detailním popisem projektu a rozpočtu, stanovy pacientské organizace, doklad o tom, že je daná osoba oprávněna zastupovat pacientskou organizaci. Pro vyplacení daru: darovací smlouva podepsaná oběma stranami. Pro uzavření daru: potvrzení pacientské organizace o přijetí podpory, doklady o tom, že se podpořená aktivita konala (zpráva z akce, záznam, fotodokumentace apod.).
AMGEN
AMGEN

AMGEN

Person: Kateřina Petrlíková
Contact: klodrova@amgen.com
Therapeutic area: nejsou fixně stanoveny
Grant process: Popis grantového procesu je jednoduchý. Žádosti o granty jsou adresovány na recepci společnosti a následně posouzeny grantovou komisí.
ANGELINI PHARMA
ANGELINI PHARMA

ANGELINI PHARMA

Person: Renata Kellnerová
Contact: renata.kellnerova@angelinipharma.com
Therapeutic area: leukémie (zejména CML), onkologie (renální karcinom, podpůrná léčba), duševní zdraví (schizofrenie a deprese), CHOPN, bolest
Grant process: Je třeba obecně podat žádost, kde se uvede suma a popíše účel použití. Pak proběhne vyhodnocení podle interní procedury a pošleme žadateli výsledek interního jednání.
ASTELLAS
ASTELLAS

ASTELLAS

Contact: info@astellas.com
Therapeutic area: uroonkologie, transplantační medicína, hemato-onkologie, urologie
Grant process: Dary posuzuje a schvaluje grantová komise v průběhu celého roku. Žádost o dar musí prokazatelně představovat přínos pro zlepšení/udržení péče o pacienty v oblasti zájmu společnosti Astellas, vztahuje se k medicínské nebo farmaceutické praxi, žádost se týká budoucí aktivity/projektu, žádost se vztahuje na podporu v rámci jednoho finančního roku (duben-březen).

Pro posouzení žádosti o dar pacientská organizace předkládá: žádost o dar, vyplněný formulář k žádosti o dar s detailním popisem aktivity/projektu a rozpočtu, stanovy pacientské organizace, doklad o tom, že je žadatel je oprávněn jednat za pacientskou organizaci.

Pro poskytnutí daru: darovací smlouva podepsaná žadatelem a společností Astellas.

Pro uzavření dokumentace o poskytnutí daru: potvrzení pacientské organizace o přijetí daru, doklady potvrzující konání podpořené aktivity/projektu (faktura, zpráva z akce, záznam, fotodokumentace apod.).
ASTRAZENECA
ASTRAZENECA

ASTRAZENECA

Contact: AZdary@astrazeneca.com
Therapeutic area: onkologie, kardiologie, respirátory, diabetologie, vakcinologie
Grant process: Po zaslání vyplněného formuláře žádosti o dar (dle popisu bod 1) jsou žádosti interně předány dle terapeutického zaměření do jednotlivých terapeutických oblastí k dalšímu  administrativnímu vyřízení – komunikace se žadatelem, vyžádání detailu k projektu/žádosti, dodání základních informací o společnosti. Po zkompletování všech podkladů se žádost předává k internímu schválení “Donation committee”. Po schválení a po ukončení celého projektu obdarovaný zasílá závěrečnou zprávu o využití daru, který se přikládá k celé dokumentaci projektu. https://www.astrazeneca.cz/sustainability/access-to-healthcare.html
BAYER
BAYER

BAYER

Person: Jakub Zadák
Contact: jakub.zadak@bayer.com, 602246749
Therapeutic area: kardiologie, hematologie, onkologie, oftalmologie, diabetologie a nefrologie
Grant process: Proces schválení daru se řídí interním SOP. Klíčové body jsou následující. Pro posouzení daru je nutná písemná žádost. Po schválení je uzavřena smlouva, jejíž přílohou je žádost o dar a poučení o zásadách používání darů. Příjemce daru je povinen do jednoho měsíce prokázat čerpání daru (faktura, výpis z účtu, předávací protokol v případě věcného daru).
BERLIN-CHEMIE
BERLIN-CHEMIE

BERLIN-CHEMIE

Contact:
Therapeutic area:
Grant process:
BIOGEN
BIOGEN

BIOGEN

Contact: grantsandgiving@biogen.com
Therapeutic area: roztroušená skleróza a spinální muskulární atrofie
Grant process: Žadatel o grant bude odkázán na globální portál https://biogengrantsandgivingportal.force.com/FGM_Portal__CommunitySignin, ve kterém se musí daný žadatel zaregistrovat a posléze vyplnit žádost přímo v portálu – elektronicky a v angličtině. Celou agendu včetně posouzení vůči kritériím a schvalování bude procesovat Global Grants and Giving oddělení. S žadatelem bude také komunikovat někdo z tohoto oddělení a vyřídí i veškerou dokumentaci (vč. smlouvy).
Na stánkách https://grantsandgiving.biogen.com/ budou k dispozici všechny informace typu: oblastí zájmu společnosti Biogen, předkládání žádostí a termíny jejich zpracování, požadavků a kritérií na granty, informačních zdrojů pro žadatele. Podrobnější informace spolu s prolinky na globální zdroje a portál naleznou čeští žadatelé také na lokálních stránkách Biogen.com.cz v sekci Grants&Giving.
BOEHRINGER INGELHEIM
BOEHRINGER INGELHEIM

BOEHRINGER INGELHEIM

Contact:
Therapeutic area: kardiovaskulární oblast, onkologie, pneumologie, diabetes, centrální nervový systém
Grant process:
BRISTOL MYERS SQUIBB
BRISTOL MYERS SQUIBB

BRISTOL MYERS SQUIBB

Person: Tomáš Růžička
Contact: tomas.ruzicka@bms.com
Therapeutic area: solidni onkologie, hematoonkologie
Grant process: Žádost o podporu konkrétního projektu musí obsahovat stručný popis a rozpočet, informace o využití grantových prostředků, vícezdrojovém financování, základní podklady o pacientské organizaci, případně účetní uzávěrka za minulé období.
EISAI
EISAI

EISAI

They do not support patient organizations

ELI LILLY CZECH
ELI LILLY CZECH

ELI LILLY CZECH

Contact: info_cz@lilly.com, 800 112 122
Therapeutic area: dermatologie, diabetologie, migréna, onkologie, revmatologie
Grant process: Společnost ELI LILLY ČR s.r.o. nevyčlenila prostředky na podporu pacientských organizací formou grantů a darů. Pro konkrétní možnosti spolupráce na vzdělávacích projektech v uvedených terapeutických oblastech kontaktuje společnost.
GILEAD
GILEAD

GILEAD

Person: Kateřina Dvořáková
Contact: katerina.dvorakova@gilead.com
Therapeutic area: HIV, hepatitida a jaterní onemocnění, COVID-19, onkologie, revmatologie a gastroenterologie
Grant process: Žádost o grant musí být podána prostřednictvím platného formuláře, který si vyžádá a pak také vyplněný pošle na mail, nebo na kohokoliv z medicínského oddělení, a schválena prostřednictvím interní grantové komise v souladu s místními standardy. V rámci daného schválení provede oddělení Legal and Business Conduct due deligence u příjemce. Před poskytnutím grantu musí společnost Gilead s příjemcem uzavřít písemnou smlouvu.
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE

GLAXOSMITHKLINE

Person: Soňa Misíková
Contact: sona.x.misikova@gsk.com
Therapeutic area: chronická obstrukční plicní nemoc, astma, HIV, onkologie (rakovina ovárií a děložního čípku), meningitída
Grant process: Do grantového řízení se může přihlásit pacientská organizace, která podá správně vyplněnou žadost (poskytne GSK po navázání kontaktu). Ta musí obsahovat všechny údaje o pacientské organizaci a přesný popis projektu, na který si žádá finance - časová osa projektu a popis rozpočtu na dané položky. GSK podpora nesmí přesáhnout 25 % celkového předpokládaného příjmu pacientské organizace za daný rok. Následně grantová komise GSK vyhodnotí žádost a informuje pacientskou organizaci o výsledku. Po schválení daru GSK zašle finance do 30 dnů. Doložení všech faktur je potřebné do 3 měsíců od skončení podporovaného projektu.
IPSEN
IPSEN

IPSEN

Contact: info.czech@ipsen.com
Therapeutic area: neurologie, onkologická onemocnění (karcinom ledviny, prostaty a prsu), oblast poruch růstu či některých vzácných metabolických onemocnění
Grant process: Pokud se jakýkoliv zaměstnanec Ipsen setká s požadavkem o poskytnutí grantu či daru nebo pokud jsme napřímo osloveni skrze kontaktní email, je tato žádost předána zástupci medicínského oddělení. Ten požádá žádající subjekt o dodání případných dalších informací a následně je žádost posouzena Grantovou komisí. Ta u nás funguje na úrovni CE Clusteru a jejími členy jsou Vicepresident CE Cluster, Business Ethics director CE Cluster, Medical Director CE Cluster, Finance Director CE Cluster a Legal Director NCE region, plus Grants & Donations Committee Secretary, která je také z medicínského oddělení. Po posouzení je žadatel buď informován o zamítnutí nebo schválení a následuje zasmluvnění a samotné plnění.
JANSSEN
JANSSEN

JANSSEN

Person: Libor Fůs
Contact: infocz@its.jnj.com, lfus@its.jnj.com
Therapeutic area: psychiatrie, hemato-onkologie, onkologie, imunologie (CD a UC)
Grant process: Minimální náležitosti předložené grantové žádosti jsou: název organizace a oblast působnosti, účel vynaložení požadovaných prostředků, časové vymezení žádosti (rok, dva, tři), položkový rozpočet, pokud se jedná o konkrétní činnosti a projekty, finanční a kontaktní údaje organizace, podpis statutárního zástupce. U úplně první žádosti je potřeba vyplnit Due Diligence (+ 1 měsíc).
KYOWA KIRIN
KYOWA KIRIN

KYOWA KIRIN

Contact: czech_cluster@kyowakirin.com
Therapeutic area: vzácná onemocnění
Grant process: Žádost o grant je posouzená v rámci společnosti komisí pro granty a dotace.Žádost o grant je posouzená v rámci společnosti komisí pro granty a dotace.
LEO PHARMA
LEO PHARMA

LEO PHARMA

Person: Ivana Karlachová
Contact: ivkcz@leo-pharma.com
Therapeutic area: dermatologie
Grant process: Společnost LEO Pharma s.r.o. nevyčlenila prostředky na podporu pacientských organizací formou grantů a darů. Pro konkrétní možnosti spolupráce na vzdělávacích projektech v uvedených terapeutických oblastech kontaktuje společnost.
LUNDBECK
LUNDBECK

LUNDBECK

They do not support patient organizations

MERCK
MERCK

MERCK

Person: Roman Kodym, Veronika Techlová
Contact: roman.kodym@merckgroup.com, veronika.techlova@merckgroup.com
Therapeutic area: neurologie, onkologie, endokrinologie, porodnictví, všeobecná medicína
Grant process: Je potřeba vyplnit oficiální žádost od pacientské organizace, která obsahuje celkový rozpočet, požadovanou finanční částku, jména dalších dárků či prohlášení, že Merck není jediný dárce. Jedná-li se o „sponzorství“ akce je nutné dodat agendu/program akce a informace, jaká protiplnění za poskytnuté finanční prostředky bude Merck čerpat (např. umístění loga); po akci zaslat „důkaz“ o využití poskytnutých finančních prostředků (např. foto, děkovný dopis). Jedná-li se o „darování“ doložení využití námi poskytnutých finanční prostředků (např. foto, děkovný dopis). Podporu je možné poskytnout pouze do výše 50% ročního rozpočtu pacientské organizace.
MSD
MSD

MSD

Person: Václav Pláteník
Contact: vaclav.platenik@merck.com
Therapeutic area: onkologie, postavení pacientů obecně, zdravotně sociální pomezí, osvěta obecně
Grant process: O podporu mohou naši společnost Merck Sharp & Dohme žádat neziskové právnické osoby (např. pacientské organizace), a to doručením písemné žádosti na výše uvedenou e-mailovou adresu. Žádost podepsaná statutárním zástupcem organizace musí obsahovat kontaktní údaje, specifikaci účelu/činnosti, pro kterou je podpora žádána, včetně časového harmonogramu, a požadovanou celkovou částku. K žádosti je nutno přiložit položkovou kalkulaci, výpis z Obchodního rejstříku, stanovy organizace, poslední výroční zprávu a jiné podpůrné dokumenty (např. fotodokumentace, ukázka úspěšnosti předchozího ročníku činnosti). Všechny přijaté žádosti budou projednány Grantovou komisí společnosti MSD a žadatel bude o výsledku vyrozuměn písemně (e-mailem). V případě schválení žádosti obdrží žadatel o podporu spolu s vyrozuměním také instrukce, jak postupovat dál. Podáním žádosti nevzniká právní nárok na poskytnutí podpory.
MUNDIPHARMA
MUNDIPHARMA

MUNDIPHARMA

Contact:
Therapeutic area:
Grant process:
NOVARTIS
NOVARTIS

NOVARTIS

Person: Michaela Withy
Contact: granty.cz@novartis.com
Therapeutic area: neurologie, kardiovaskulární a metabolická onemocnění, dermatologie, imunologie, transplantologie, revmatologie, pneumologie, oftamologie, respirační onemocnění, onkologická onemocnění
Grant process: https://www.novartis.cz/cs/o-nas/spolecenska-odpovednost/grantova-rizeni
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK

NOVO NORDISK

Person: Iva Piljarová
Contact: infoline@novonordisk.com
Therapeutic area: diabetes, hemofilie, poruchy růstu, obesita
Grant process: O dar může požádat kterákoliv pacientská nebo nezisková organizace, registrována v rejstříku, za účelem například podpory edukačních činností nebo na projekty zaměřené na zvyšování zdravotní gramotnosti veřejnosti. Žádosti lze poslat mailem na kontaktní adresu infoline@novonordisk.com uvedenou na webových stránkách společnosti. Žádost by měla obsahovat minimálně následující informace: název organizace a oblast působnosti, účel a detailní popis projektu a rozpočet, kompletní kontaktní údaje organizace a podpis statutárního zástupce. Následně proběhne posouzení žádosti podle interní procedury a výsledkem je žadatel informován mailem.
Po vyhodnocení a případném následném schválení Compliance komisí bude uzavřena smlouva, jejíž přílohou je žádost o dar. Do 14 dnů od obdržení daru by měl žadatel poslat potvrzení mailem o přijetí a do šesti měsíců od poskytnutí daru prokázat jeho řádné čerpání.
Grantový proces musí být v souladu s etickým kodexem AIFP a v souladu s interními předpisy společnosti. Compliance komise si může v rámci vyhodnocovacího procesu vyžádat další podpůrnou dokumentaci.
Veškeré podporované projekty musí být nezávislé na aktivitách společnosti Novo Nordisk.
PFIZER
PFIZER

PFIZER

Person: Lenka Břeská
Contact: lenka.breska@pfizer.com
Therapeutic area: kardiologie (atriální fibrilace, cévní mozková příhoda), onkologie (metastatická rakovina prsu, metastatická rakovina ledvin, akutní leukémie, nemalobuněčné nádory plic), revmatologie (revmatoidní artritida, psoriatická artritida), gastroenterologie (ulcerozní kolitida), vzácná onemocnění (hemofílie, endokrinologie – Prader Willi, Turnerův syndrom, neurologie - Duchennova choroba, amyloidóza - ATTR kardiomyoptie, ATTR polyneuropatie), očkování ( pneumokokové infekce, meningokokové infekce, klíšťová encefalitida)
Grant process: Neziskové či pacientské organizace mohou žádat o edukační granty na projekty v oblasti zdravotnictví, které podporují zvyšování zdravotní gramotnosti či pomohou ke zlepšení zdravotní péče. Žádost musí všichni žadatelé podávat elektornicky prostřednictvím formuláře na stránkách společnosti Pfizer: https://www.pfizer.cz/o_spolecnosti-prispevky_dary. Žádost posuzuje lokální Grantová komise (Grant and Donation Committee) složená ze zástupců vedení společnosti v ČR. Žadatelé musí předložit jakýkoli dokument, který zpřesňuje popis činnosti, o jejíž podporu žádáte (program akce, technický list výrobku, katalogové číslo, fotodokumentaci apod.), položkovou kalkulaci (rozpočet) upřesňující, jak bude příspěvek využit, kopii některého z těchto dokumentů: Zřizovací listina včetně Jmenovací listiny statutárního zástupce, Výpis z Obchodního rejstříku, Stanovy sdružení. Využití grantu musí žadatel řádně vyúčtovat.
PIERRE FABRE
PIERRE FABRE

PIERRE FABRE

Contact:
Therapeutic area:
Grant process:
ROCHE
ROCHE

ROCHE

Person: Tereza Bačkorová
Contact: tereza.backorova@roche.com
Therapeutic area: ononkologie, hemato-onkologie, hematologie, neurologie, gastroenterologie a pneumologie
Grant process: "Žádost o podporu konkrétního projektu musí být zanesena do standardizovaného formuláře žádosti o grantovou podporu a formuláře rozpočtu, které si žadatel stáhne na webových stránkách viz níže. Součástí žádosti musí být detailní informace o příjemci i o projektu nebo činnosti, která je předmětem žádosti o grant/dar. Řádně vyplněná a podepsaná žádost musí být následně zaslána na jeden z kontaktních emailů viz výše. Žádost vyhodnotí zhruba do 14 dnů grantová komise. Společnost Roche si může kdykoliv během hodnocení vyžádat dodatečné informace nebo podrobnější žádost. Žadatelé jsou následně seznámeni o výsledku hodnocení, a to prostřednictvím emailu. Grantový proces podléhá pravidlům Etického kodexu AIFP a interním směrnicím společnosti Roche.
Více informací naleznete na stránkách. https://www.roche.cz/cs/partnerstvi-a-sponzoring.html"
SANOFI
SANOFI

SANOFI

Person: Zuzana Travencová
Contact: Zuzana.travencova@sanofi.com
Therapeutic area: diabetes, kardiovaskulární nemoci, imunologie, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, onkologie, hematologie, vzácná onemocnění
Grant process: Společnost Sanofi může poskytnout finanční prostředky pacientským organizacím, například na podporu vzdělávání a zvyšování povědomí. Žádost o příspěvek musí být předložen kontaktní osobě (Public Affairs & Advocacy Manager). Následně je žádost posouzena grantovou komisí. V případě schválení žádosti grantovou komisí je následně pacientská organizace požádána o vyplnění podpůrných dokumentů. Žádost o grant spolu s vyplněnými podpůrnými dokumenty je vložena do interního systému ke schválení grantové komisi. Po schválení v interním systému se přistupuje k návrhu a následně podpisu samotné smlouvy a vyplacení sjednaného grantu pacientské organizaci.
SANTEN OY
SANTEN OY

SANTEN OY

Contact:
Therapeutic area:
Grant process:
SERVIER
SERVIER

SERVIER

Person: Anna Černá
Contact: anna.cerna@servier.com
Therapeutic area: kardiologie – kardiovaskulární prevence, hypertenze, dyslipidémie, chronická žilní insuficience, hemoroidální onemocnění, kolorektální karcinom, dětská a dospělá hematoonkologie
Grant process: Grantové řízení probíhá podle vnitřních pravidel společnosti Servier, a granty a dary je možné poskytovat pouze za stanovených podmínek: Poskytnutí grantu nebo daru musí být v souladu se strategií společnosti Servier a. s. jejími filantropickými zájmy. Může být poskytnut/a pouze organizacím, které jsou právnické osoby, a jsou oprávněny pobírat dotace a dary. Dotace (grant): na podporu časově omezeného projektu nebo programu. Příjemce dotace musí být legitimní organizace, která zajišťuje specifické školení, vzdělávání, výzkum nebo školní aktivity, dotace musí být nevyžádaná, tzn. Servier nemůže dotaci aktivně nabízet, a nemůže být poskytnuta pro ukončený nebo již probíhající projekt nebo program. Servier nesmí ovlivnit nebo být vnímán tak, že by mohl ovlivnit dotovaný projekt nebo program. Dar (donation) peněžitý, nebo věcný: Dary jsou určeny k poskytnutí neziskovým organizacím, za účelem podpoření jejich mise nebo probíhajících charitativních akcí, aniž by za to Servier získal nějaký hmatatelný benefit. Lze poskytnout pouze pacientským organizacím a organizacím s charitativním účelem. Dar/dotace: musí mít jasný a transparentní cíl, nelze nikdy poskytnout HCP, ani jiným jednotlivcům, nesmí být poskytnut/a jménem nebo prostřednictvím 3. strany (např. žádost HCP o poskytnutí dotace charitě), nesmí být použit/a na běžný chod organizace nebo její běžné výdaje, nesmí být poskytnut/a ani použita s úmyslem propagace nebo použití produktů Servier, nesmí být poskytnut/a jako protislužba za předepisování. Nesmí ohrozit nezávislost žádající organizace nebo programu, který má být podpořen, nesmí být použit/a pro aktivity nebo účely, které jsou zakázány zákonem, kodexy asociací průmyslu nebo zásadami Servier. Analýza návratnosti investic nebo komerčně/obchodního dopadu nesmí být navázána nebo nijak souviset s darem nebo dotací. Žádost musí být písemná. Žádost musí obsahovat popis typu a účelu dané žádající organizace a požadované podpory. Po přijetí žádosti o dar/dotaci probíhá interní posouzení splnění požadavků příjemce daru/dotace. V případě pozitivního zhodnocení a odsouhlasení poskytnutí daru/dotace, je žadatel informován. Musí být uzavřena smlouva. platba – jen bankovním převodem: do 90 dnů od ukončení podpořeného projektu/programu, příjemce daru/dotace písemně potvrdí, že program/projekt byl uskutečněn dle plánu, nespotřebované prostředky (nad 100 €) nebo prostředky, které nebyly použity v souladu se smlouvou, musí být vráceny Servieru (nesplnění je překážkou pro další poskytnutí daru/dotace).
SOBI
SOBI

SOBI

Person: Leona Peřinová
Contact: leona.perinova@sobi.com
Therapeutic area: hemofilie, vzácná onemocnění
Grant process: Případná žádost od pacientské organizace s detailní kalkulací a dokumentací projektu vstupuje do interního schvalovacího procesu, kde se rozhodne zdali a eventuelně jakou část projektu je společnost schopna finančně podpořit. Časový rámec schvalovacího procesu je cca dva měsíce.
STALLERGENES
STALLERGENES

STALLERGENES

Person: Irena Sedláčková
Contact: irena.sedlackova@stallergenesgreer.com
Therapeutic area: alergologie
Grant process: Dle pravidel AIFP Etického kodexu.
TAKEDA
TAKEDA

TAKEDA

Person: Gabriela Kučeráková
Contact: gabriela.kucerakova@takeda.com
Therapeutic area: idiopatické střevní záněty, syndrom krátkého střeva, imunologie, hereditární angioedém, lysozomální střádavá onemocnění, mnohopočetný myelom, lymfomy, nemalobuněčný karcinom plic, hemofilie
Grant process: Písemnou žádost o podporu je potřebné doručit mailem v PDF formátu. Žádost musí být podepsána, dále přiložená výroční zpráva, stanovy pacientské organizace a jiné dokumenty podle žádostí společnosti Takeda. Žádost je interně zpracována a předložena Grantové Komisi, která rozhoduje o její schválení na pravidelném zasedání.
UCB
UCB

UCB

Person: Vladimír Moravec
Contact: vladimir.moravec@ucb.com
Therapeutic area: dermatologie, vzácná onemocnění, revmatologie, neurologie
Grant process: Dle pravidel AIFP Etického kodexu.
VERTEX
VERTEX

VERTEX

Contact:
Therapeutic area:
Grant process:
Participants
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN sdružení žen postižených rakovinou (ALEN – sdružení žen)
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa z.s.
AMA - společnost onkologických pacientů, z.s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z.s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
DEBRA ČR, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
Diakar
DIAKTIV
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z.s.
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe o.p.s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak (karcinom prostaty)
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s metabolickým onemocněním kostní tkáně při Osteologické akademii Zlín
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, o. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
Smáci, z.s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association z.s.
Spolek KOLUMBUS
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký ARCUS, z.s.
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života
160Realized more than 160 seminars
800Published more than 800 calls for proposals
100Already more than 100 project participants
8The project has been running for eight years
This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information,  click here.
I agree