Program Zdraví: První otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 7.6.2019 09:07 Zpět na seznam

Ministerstvo financí ČR, Zprostředkovatel programu Zdraví, vyhlašuje dne 24. dubna 2019 první otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Bilaterálních ambicí programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Cílem této otevřené výzvy je podpořit:

 •  hledání partnerů pro projekty realizované s partnery z donorských států před nebo během přípravy projektové žádosti;
 • rozvoj bilaterálního partnerství a společná příprava žádosti o grant na projekt realizovaný s partnery z donorských států.

Program se zaměřuje na následující oblasti podpory

 1. Prevence duševních onemocnění u dětí;
 2. Prevence nepřenosných a přenosných onemocnění se zvláštním zaměřením na snižování sociálních nerovností ve zdraví a zlepšování přístupu zranitelných skupin ze sociálně vyloučených lokalit ke zdraví, antimikrobiální rezistence;
 3. Posílení role pacientů a pacientských organizací.

Celková alokace určená pro tuto výzvu je 1 805 020 CZK (70 000 EUR).

Program bude implementován prostřednictvím projektů a iniciativ realizovaných subjekty působícími ve výše uvedených oblastech podpory. Vzhledem k tomu, že Česká republika a donorské státy sdílejí společné problémy v oblasti zdravotnictví, projektová spolupráce a bilaterální partnerství mezi příslušnými subjekty těchto zemí za účelem výměny znalostí, sdílení osvědčených postupů a zvýšení vzájemného porozumění jsou významně podporovány. 

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a donorskými státy.  Slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu s cílem navázat nebo posílit spolupráci mezi Českou republikou a donorskými státy, posílit bilaterální profil programu a podpořit bilaterální partnerství na úrovni projektů.

Oprávnění žadatelé a partneři:

Za oprávněné žadatele jsou považovány všechny subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace, které jsou založeny jako právnická osoba v České republice. V souladu s cíli programu musí být oprávnění žadatelé aktivní alespoň v jedné z následujících oblastí:

 • duševní zdraví dětí;
 • primární, sekundární nebo terciární vzdělávání;
 • posílení role pacientů;
 • podpora a péče o pacienty s demencí;
 • přenosné a nepřenosné nemoci.

Aby bylo dosaženo celkového cíle posílení bilaterálních vztahů v rámci programu Zdraví, musí být všechny iniciativy realizovány v rámci bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a donorskými státy.

Oprávněné aktivity:

Cílem této otevřené výzvy je podpořit:

 • hledání partnerů pro projekty realizované s partnery z donorských států před nebo během přípravy projektové žádosti;
 • rozvoj bilaterálního partnerství a společná příprava žádosti o grant na projekt realizovaný s partnery z donorských států.

Úhrada výdajů spojených s přípravnou aktivitou v rámci bilaterální iniciativy nebude podmíněna případným předložením nebo schválením projektové žádosti v rámci dále vyhlašovaných výzev programu.

Příklady aktivit, které mohou být realizovány v rámci Fondu:

 • studijní cesty a návštěvy donorských států a/nebo České republiky s cílem navázat nebo prohloubit spolupráci, sdílet informace, zkušenosti a know-how;
 • společná setkání a další bilaterální akce (např. workshopy, semináře atd.) 
  k projednání možných příležitostí pro projektovou spolupráci, přípravy projektového záměru a/nebo přípravy žádosti o grant před nebo během období vyhlášení otevřených výzev k předkládání projektových žádostí;
 • další relevantní bilaterální aktivity související s rozvojem bilaterálního partnerství 
  a přípravou žádosti o grant na projekt realizovaný s partnery z donorských států.

Tento seznam není vyčerpávající a má sloužit jako příklad možných aktivit. Obecně musí mít tyto aktivity jasný bilaterální profil a sloužit k vytváření bilaterálních partnerství a přípravě žádosti o grant na projekt realizovaný s partnery z donorských států. Konečný příjemce i partner se aktivně zapojí do plánování a organizování iniciativy.

Uzávěrka podávání žádostí:

Žádosti lze podávat průběžně od data vyhlášení výzvy do 30. září 2019 nebo do vyčerpání celkové alokace. Podporované iniciativy musí být realizovány nejpozději do 30. listopadu 2019.

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Dotazy k výzvě mohou být zasílány na e-mail: EHPzdravi@mfcr.cz  Předmět e-mailu musí obsahovat „Program Zdraví - Bilaterální ambice“. Odpovědi budou zaslány e-mailem do 10 dnů.

Kontaktní osoba

Manažer programu Zdraví: Mgr. Petr Sulženko, tel: +420 257 042 556, Petr.Sulzenko@mfcr.cz

V případě zájmu o doporučení potenciálního partnera projektu z donorských států lze požádat 
o součinnost následující kontaktní místa:

Norsko

Norwegian Institute of Public Health

(Partner Programu z Norska)

Paní Solfrid Johansen

Solfrid.Johansen@fhi.no 

Velvyslanectví Norského království v Praze

Paní Helena Ganická

Helena.Ganicka@mfa.no

Island

Rannís, International Division

Paní Aðalheidur Jónsdóttir

adalheidur.jonsdottir@rannis.is

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.