APO Bulletin – prosinec 2019 (č. 3)

09.12.2019 Updated: 01.03.2021

Přinášíme vám třetí číslo našeho APO Bulletinu, měsíčního newsletteru Akademie pacientských organizací.   

Obsah 

1. Legislativní přehled 

2. Aktivity APO 

3. Aktivity členských pacientských organizací v APO  

Legislativní přehled  

a) Úprava procesu vstupu inovativních léčiv (VILP a Orphan) do systému veřejného zdravotního pojištění   

Název: Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 
Stav: Vnitřní připomínkové řízení ukončeno. Novela bude spojena s připravenou novelou pro VILP a Orphan a do vnějšího připomínkového řízení bude vstupovat jako jeden návrh. 
 
Popis: Novela zákona se zaměřuje především na vstup inovací do systému veřejného zdravotního pojištění a zakotvení právního rámce, který povede k rozšíření skupiny léků, které získají standardní úhradu. Toto rozšíření se bude týkat především léčivých přípravků pro vzácná onemocnění. Novela by měla celý proces zrychlit a značně snížit počet podaných žádostí podle § 16 tohoto zákona. 
 
Předpokládaná účinnost: Q4 2020  
 
Dokument ke stažení zde.    

b) Úprava procesu, ve kterém se rozhoduje o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb  

Název: Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 
Stav: Vnitřní připomínkové řízení ukončeno. Novela bude spojena s připravenou novelou pro VILP a Orphan a do vnějšího připomínkového řízení bude vstupovat jako jeden návrh. 
 
Popis: Hlavním cílem je zakotvení jednotné speciální právní úpravy rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, především o nároku na výjimečnou úhradu léčivých přípravků podle § 16 tohoto zákona. Současné postupy zdravotních pojišťoven při rozhodování o nároku pojištěnce na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění nejsou jednotné, navrhovaná úprava má proto tyto postupy sjednotit. 
 
Předpokládaná účinnost: Q4 2020  
 

c) Emergentní systém 

Název: Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech 
 
Stav: Návrh byl po vypořádání vnějšího připomínkového řízení předložen Poslanecké sněmovně jako ST 581. 1. čtení proběhlo 29. prosince 2019, projednávání návrhu však bylo přerušeno až do příští (40.) schůze Poslanecké sněmovny. 
 
Popis: Novela má reagovat na potenciální hrozbu nedostupnosti některých léčivých přípravků, které se mohou často stát lákavým zbožím pro přesměrování na jiné trhy. Emergentní systém má tak zajistit dostupnost léčivých přípravků na trhu v České republice. Úprava se však týká pouze léčivých přípravků předepisovaných a hrazených na recept. Dodávka léčivých přípravků pacientovi má být zajištěna především pomocí zajištění nestandardní cesty pro případ nedostatku a zároveň zabránění nekoordinovaného vývozu mimo území České republiky. 
 
Předpokládaná účinnost: Q3 2020   
 

d) Úprava e-receptu a zakotvení lékového záznamu      

Název: Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech 
  
Stav: Návrh zákona byl přijat Parlamentem České republiky v poslanecké verzi a následně podepsán Prezidentem ČR. Zákon vešel v účinnost 1.12.2019. 
 
Popis: Úprava zákona o léčivech navazuje na povinnost, která ukládá od roku 2018 doktorům předepisovat léky pouze prostřednictvím elektronické receptu. Novela umožňuje lepší využití centrálního úložiště, které obsahuje údaje o farmakoterapii jednotlivých pacientů a mohlo by tak zajistit výrazně vyšší bezpečnost poskytované péče. Z tohoto důvodu zakotvuje navrhovaná právní úprava tzv. lékový záznam, do kterého bude moci lékař u svého pacienta nahlížet a zamezit tak nežádoucím interakcím. 
  
Předpokládaná účinnost: 1. prosince 2019  

e) Přizpůsobení zákona o zdravotnických prostředkách Nařízení EU    

Název: Novela zákon 268/2004 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů  
  
Stav: Připomínkové řízení bylo ukončeno a návrh byl následně předložen Odboru vládní agendy Úřadu vlády ČR. Bude následovat projednávání návrhu Vládou ČR a v případě schválení následné předložení PSP ČR.  
 
Popis: Navrhovaná úprava reflektuje přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, které bylo přijato za účelem zajištění bezpečnosti v oblasti zdravotnických prostředků a ke zlepšení transparentnosti a sledovanosti zdravotnických prostředků. Návrh především ustavuje Informační systém zdravotnických prostředků a upravuje předepisování a výdej zdravotnických prostředků. 
 
Předpokládaná účinnost: 26. 5. 2020 
 

f) Úprava způsobu obsazování orgánů zdravotních pojišťoven  

Název: Novela zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
  
Stav: Návrh novely byl projednán v rámci 1. čtení Poslaneckou sněmovnou dne 6. listopadu 2019 a následně předložen Garančnímu výboru, kterým je Výbor pro zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví se návrhem zabýval dne 20. listopadu 2019, projednávání však přerušil do následujícího setkání výboru.  
 
Popis: Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/15 zrušil část zákona, která zakotvovala způsob obsazování orgánů zdravotních pojišťoven zřízených na základě zákona. Cílem navrhované právní úpravy je tak reagovat na tento nález a zajistit řádné obsazování orgánů zaměstnaneckých pojišťoven, aby nedošlo k jejich paralýze. 
 
Předpokládaná účinnost: Q3 2020  
 

g) Zakotvení náhrady újmy způsobené povinným očkováním   

Název: Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním 
 
Stav: 3. čtení v Poslanecké sněmovně proběhlo 27. listopadu 2019. Návrh byl schválen a v nejbližších dnech bude postoupen Senátu Parlamentu České republiky (ST 451). 
     
Popis: Návrh zákona míří na situace, kdy vznikla újma poškozenému pacientovi v důsledku povinného očkování, avšak nebývá způsobena důsledkem nesprávného postupu poskytovatele zdravotních služeb. Tuto újmu má dle navrhované úpravy odčinit stát a pomoci tak těm, kterým bylo uškozeno v důsledku strpění povinnosti nechat se očkovat a přispět tím k celkové proočkovanosti populace. 
  
Předpokládaná účinnost: Q1 2020 
 

h) Úhradová vyhláška pro rok 2020     

Název: Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 
 
Stav: Ministerstvo zdravotnictví po vypořádání spojeného připomínkového řízení vydalo vyhlášku s platností od 29.10.2019. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyhlášku pro rok 2020, její účinnost nastane až 1.1.2020.  
 
Popis: Vyhláška má za cíl stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020. Tato vyhláška se v případě přijetí použije pouze v případě, že se poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak. 
  
Předpokládaná účinnost: 1.1.2020   
 

Aktivity APO  

HTA I. 2019 

Během října a listopadu letošního roku probíhalo již druhé kolo intenzivního vzdělávacího programu v oblasti HTA. Na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR se 27 zástupců pacientských organizací věnovalo tématu „Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů o úhradě zdravotní péče“. Kurz se konal pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR ve spolupráci s AIFP. 
 
Celý článek k dispozici zde.  

APO Alumni VI.        

Již šestý ročník pacientského setkání APO Alumni proběhl 27. listopadu 2019 v prostorách Velkopřevorského paláce. Akce se zúčastnilo více než 90 zástupců pacientských organizací, Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékařské komory J. E. Purkyně, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, průmyslu, médií a dalších.  
  
Celý článek k dispozici zde.  

Aktivity členských pacientských organizací v APO   

Pacientský Spolek pro Atypické Parkinsonské Syndromy 

Pacientské mapování Atypických parkinsonských syndromů ve světle mezinárodní spolupráce   

Mezi nejmladší české pacientské spolky bezesporu patří Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy (APS), zapsaný ve spolkovém registru v říjnu 2018.  
 
Vznik a předpokládaný program aktivit tohoto Spolku reflektuje velmi aktuální vývoj implementace programu Evropské unie (od roku 2017) v oblasti vzácných onemocnění institucionalizovaných v tzv. Evropských referenčních sítí (ang. ERN) v jedné z jejich 24 sekcí věnovaných vzácným neurologickým onemocněním (ang. RND). 
 
Tento medicínský progresivní program reaguje na růst významu a úlohy pacientů (a pečovatelů) se vzácnými (viz klasifikace WHO) nevyléčitelnými chorobami. Od počátku je rozvíjen v úzké spolupráci se střešní pacientskou organizací pro vzácná onemocnění EURORDIS působící pod záštitou Evropské komise. 
 
Náš Spolek se díky těmto aktivitám stal i členem Evropské lékové agentuře (EMA) s přístupen k informacím o nejnovějších lécích uznaných pro evropské země. Pochopitelně, na tuzemské scéně je Spolek od prosince 2018 kolektivním členem České asociace pro vzácná onemocnění. Úzce spolupracuje s Pacientskou akademií Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. 

 
Nový český pacientský Spolek usiluje o sdílení a přiblížení poznání o ojedinělém unijním projektu a možnostech, co nabízí i pro české neurologické specialisty, pacienty (jejich pečovatele) nejaktuálnější poznatky terapeutické poznatky, perspektivy vědeckého výzkumu, informace o klinických studiích a zapojení farmaceutického průmyslu. Vychází z reality, že tak jako řada dalších inciativ ve vzácných onemocněních, je mezinárodní spolupráce převažující formou jak se s nejnovějšímu poznatky seznámit a sdílet je s lékařskou i pacientskou (pečovatelskou) komunitou.    
 
Za Spolek pro APS,  
JUDr. Lubomír Mazouch, předseda Spolku    
 

PARENT PROJECT, z. s.: Motolské centrum pro léčbu svalových dystrofiků získalo jako první v Evropě prestižní certifikaci    

Jako první v Evropě získalo ČR certifikaci pro specializované centrum pečující o pacienty se svalovou dystrofií. Certifikaci uděluje americká a světová organizace Parent Project a je potvrzením vysokého standardu péče a služeb pro pacienty i jejich rodiny. “Navíc výrazně zvyšuje šanci zapojit dané neuromuskulární centrum do klinických studií,” vysvětluje význam MUDr. Jana Haberlová z FN Motol, která spolu s ostatními odborníky z Motolské nemocnici a zástupci organizace Parent Project ČR za celým úspěchem stojí.
   
„Lidé z Parent Projectu ČR, paní doktorka Haberlová a tým motolské nemocnice odvádějí opravdu skvělou práci. Díky nim se rodinám jejich pacientů dostává té nejlepší pomoci a péče,” vyzdvihuje americká organizace Parent Project Muscular Dystrophy (PPMD). Jejím cílem je právě to, aby každá rodina pečující o nemocné s Duchennovovou svalovou dystrofií bez ohledu na místo bydliště měla k dispozici nejlepší možnou péči.
     
Program certifikace neuromuskulárních center pečujících o pacienty se svalovou dystrofií typu Duchenne byl spuštěn v roce 2017.  Dosud touto akreditací prošlo 28 neuromuskulárních center v USA. V loňském roce se s podporou Světové organizace Duchenne (World Duchenne organization – WDO) program rozšířil na celý svět.  Prvním centrem mimo USA, které získalo certifikaci, bylo centrum Red Cross Hospital v Kapském městě. Druhým místem je pražský Motol. „Neuromuskulární centrum Fakultní nemocnice Motol je tak prvním evropským centrem, které tuto akreditaci získalo. Pacienti, kteří dochází na kliniku dětské neurologie v Motole, si tak mohou být jisti, že se jim dostává péče na světové úrovni,“ dodává Jana Haberlová.
 
Zvyšuje se zároveň šance českých pacientů na přístup k nejmodernější léčbě. “Farmaceutické firmy se v dnešní době dostaly do situace, kdy klinických studií přibývá a současná zapojená centra na ně nemají dostatečnou kapacitu. Proto jsou firmy nuceny zkoumat nové možnosti také mimo hlavní státy. Aby mohli nějaké centrum do studie zapojit, potřebují si být jisti jeho kvalitou a vysokými standardy péče a ukazatelem těchto atributů je pro ně právě Certified Duchenne Care Center Program (CDCC),” uvádí Jitka Reineltová, předsedkyně PARENT PROJECT, z. s.  
 
 
APO Bulletin/4ad44814-17ba-4903-8fdd-4c3a04b7a583 
  
APO Bulletin/5dfa1e25-c30c-44ee-b4f3-0810054b61dc .  APO Bulletin/logo (1)       

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.: Nadýchané pohádky pro SLANÉ I SLADKÉ DĚTI   

Dechberoucí pohádky Arnošta Goldflama, Petry Soukupové, Petra Stančíka, Jiřího Stracha, Milady Rezkové, Bogdana Trojaka a Kláry Trojanové mají za cíl pomoci tzv. slaným dětem, které trpí nevyléčitelnou nemocí cystickou fibrózou.
 
Herci Dejvického Divadla (Hynek Čermák, Martin Myšička, Ivan Trojan) a Arnošt Goldflam spojili své síly, aby nadýchané pohádky namluvili a zpříjemnili tak slaným dětem jejich léčbu, při které musejí několikrát denně inhalovat. S inhalátorem v ruce se tak mohou ztotožnit s hrdiny sedmi dobrodružných pohádek, při kterých se hodně dýchá, fouká, funí, fučí, píská a děje se mnoho dalšího, co souvisí s dechem a plícemi.
 
Nemocní cystickou fibrózou (CF) mají až pětkrát slanější pot, proto se dětem s tímto onemocněním přezdívá tzv. slané děti. Cystická fibróza napadá dýchací soustavu až do jejího úplného selhání, nelze vyléčit, jen zpomalit její průběh.
 
Krásné ilustrace od Galiny Miklínové spolu s hudebním doprovodem od Marka Mrkvičky dokreslují tento jedinečný projekt, který s radostí podpořili společnosti jako např. agentura Saatchi & Saatchi Praha, T-Mobile, Nadační fond Astéri, Sew Eurodrive a Tympanum Audioknihy.
 
Součástí tohoto originálního díla se však můžete stát i Vy!
 
CD se sedmi nadýchanými audio pohádkami je totiž možné zakoupit na e-shopu Klubu nemocných cystickou fibrózou
 za 200,- Kč a přispět tak na nákladnou léčbu pacientům s cystickou fibrózou. 
 
Obdarujte Nadýchanými pohádkami své blízké a udělejte tak trojnásobnou radost - sobě, svým blízkým a slaným dětem.    
  
Více informací o nemoci a Klubu nemocných cystickou fibrózou naleznete na www.klubcf.cz.   
APO Bulletin/logo2    
APO Bulletin/příspěvek 3 

Pacientská organizace Jelimán, z.s. s radostí oznamuje kouzelnou zprávu     

Na podporu autorského projektu Sad nadějí, pro onkologické pacienty  a pacienty v remisi, vznikl Kouzelný kalendář/Magic Calendar 2020. 
 
Věra Fina, předsedkyně pacientské organizace je nejen onkologickou pacientskou v remisi, ale rovněž autorkou obrazů, které namalovala pro tento kalendář. Příspěvek, kterým podpoříte motivační projekt Sad nadějí, získáváte za tento dobrý skutek, Kouzelný kalendář/Magic Calendar 2020.  
 
Kouzlo je, když dobrá myšlenka najde podporu a mění se ve skutek. Kouzlo je, když skutek dokáže pomoci v nemoci, která je života limitující.  
    
Životním mottem Věry Finy je „každý den je dar“. Pod tímto názvem koná pacientská organizace Jelimán, z.s. vernisáže výstav po celé České republice, právě na podporu zmiňovaného projektu Sad nadějí. Kalendář je dvojjazyčný, neboť tento dobrý skutek míří za hranice České republiky. 
 
A není to zdaleka vše. Tomuto Kouzelnému kalendáři/Magic Calendar bude  6.12.2019 od 18.00 hodin na adventním koncertu Pavla Šporcla v kostele sv. Prokopa v Přepychách požehnáno. Úvodní slovo při této ceremonii pronese pan Pavel Bělobrádek. Záštitu projektu Sad nadějí udělil hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
 
Jste srdečně zváni. 
 
Na tento projekt Sad nadějí, byla vytvořena také veřejná sbírka.
115-8835020217/0100   
 
Za každou podporu a pomoc děkujeme. 
 
Za Jelimán, z.s.
Věra Fina, předsedkyně pacientské organizace  
 
APO Bulletin/b5f86163-a213-486d-9144-5fcf57c8420c   

Migréna-help, Spojené hlavy, z.s.: Pomozte zakladatelce pomáhat dále  

Migréna-help je první organizace podporující osoby s migrénou v České republice, kde takových osob žije více jak milion. Pomozte její zakladatelce Rýze Blažejovské, která je zatím jedinou stálou pracovní silou pomáhat dále! Migréna-help poskytuje poradenství, provádí průzkumy, šíří osvětu, zprostředkovává psychoterapii, organizuje svépomocné skupiny a další formy pomoci. Lidé s migrénou konečně nejsou na svou nemoc sami! 

APO Bulletin/migréna   

ONKO Unie o.p.s.: pozvánka na Dny ONKO Unie 2019  

Druhá adventní sobota 7. 12. 2019 bude letos jako obvykle patřit edukativnímu semináři Dny ONKO Unie, která podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami. Celodenní odborný program zaměřený na relaxační a psychoterapeutické techniky (jóga smíchu, koučink) a zapojení pacientů do HTA procesů zakončí vystoupení dětí ZUŠ Taussigova z Prahy 8 a koncert The Swings.  

Chcete-li se přijít podívat, kontaktujte petra.adamkova@onko-unie.cz

APO Bulletin/koncert 

Společnost pro bezlepkovou dietu, z.s.: Vánoční bezlepkový trh   

Tradiční Vánoční bezlepkový trh je největším trhem bezlepkového sortimentu v České republice. Pořadatelem je pacientská organizace Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. Akce se koná v sobotu 14. prosince 2019 na výstavišti v Letňanech a je přístupná široké veřejnosti, přestože je určena zejména lidem, kteří musí ze zdravotních důvodů dodržovat bezlepkovou dietu. Cena bezlepkového sortimentu je výrazně vyšší, než je cena běžných výrobků, a proto má pro nemocné velký význam, když najdou prakticky celý bezlepkový sortiment na jednom místě, mohou jej ochutnat a výrobky mezi sebou porovnat. 
 
Bezlepkový trh se koná na Výstavišti v Letňanech (PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, hala č.6) souběžně se Stříbrnými vánočními dnykteré jsou největším prodejním předvánočním veletrhem v Praze. Vstupenka na obě akce je společná. 

Víte si rady s bezlepkovou dietou? Zajímá Vás bezlepkový svět?
„Využijte této příležitosti, kdy máte možnost seznámit s více jak 45 vystavovateli z řad výrobců a dovozců bezlepkového sortimentu. Můžete ochutnat výrobky a seznámit se s novinkami na trhu. Ke koupi bude čerstvé pečivo, vánoční cukroví, občerstvení a čepované pivo, vše samozřejmě  bezlepkové.“, doporučuje Ivana Lášková, předsedkyně Společnosti pro bezlepkovou dietu. Podrobné informace naleznete na
 www.celiak.czstejně tak i případné změny či doplnění vystavovatelů. 
 
Společnost pro bezlepkovou dietu je pacientskou neziskovou organizací, která sdružuje lidi s nesnášenlivostí lepku (celiakií, Durhingovou herpetiformní dermatitidou atd.) a alergií na lepek. Provozuje informační portál
 www.celiak.czdále nabízí odborné poradenství, informuje širokou veřejnost o aspektech bezlepkové diety, vydává edukační brožuru Bezlepková dieta - Jde to i bez lepku. Spolek především pomáhá lidem s celoživotní bezlepkovou dietou naučit se, že to jde i bez lepku.  
 

Podrobné informace o akci naleznete na www.celiak.cz nebo na Facebooku.  

APO Bulletin/782c95c5-e555-47b0-a88c-0536850ca267 

Společnost Parkinson, z. s.: druhé Vánoční přátelské setkání  

APO Bulletin/pozvánka  

 

Participants
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN sdružení žen postižených rakovinou (ALEN – sdružení žen)
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa z.s.
AMA - společnost onkologických pacientů, z.s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z.s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
DEBRA ČR, z.ú.
Diabetik KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
Diakar
DIAKTIV
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
Frieda, z.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z.s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe o.p.s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak (karcinom prostaty)
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s metabolickým onemocněním kostní tkáně při Osteologické akademii Zlín
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, o. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
Smáci, z.s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association z.s.
Spolek KOLUMBUS
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký ARCUS, z.s.
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života
180Realized more than 180 seminars
600Individual consultation
900Published more than 900 calls for proposals
100Already more than 100 project participants
10The project has been running for ten years